ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor het verrichten van werkzaamheden door Exience in het kader van een overeenkomst van een opdracht

Laatste nieuws

LAATSTE NIEUWS

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Twitter.

Lees meer >

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door of overeenkomsten met EXIENCE, gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.
1.2 De toepasselijkverklaring door opdrachtgever van eigen Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Die voorwaarden gelden dus niet
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zullen ook toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen tenzij op enig moment uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt vermeld dat de aanbieding tot een bepaalde datum gestand wordt gedaan. EXIENCE kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren zonder tot iets verplicht te zijn.
2.2 Wijzigingen van een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zullen eerst gelden nadat ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 - Aanwijzingen en verlof

3.1 De opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van EXIENCE omtrent de uitvoering van de opdracht mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend.
3.2 De werknemers van EXIENCE zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen.
3.3 De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij EXIENCE daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Artikel 4 - Vergoeding

4.1 De opdrachtgever zal aan EXIENCE een vergoeding betalen voor de aan het verrichten van de werkzaamheden bestede tijd. Dit uurtarief kan iedere zes maanden worden gewijzigd door middel van een daartoe strekkende brief van EXIENCE aan de opdrachtgever.
4.2 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur. Het uurtarief is ook gebaseerd op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland zal een bijzonder uurtarief en eventuele onkostenvergoeding worden overeengekomen
4.3 De opdrachtgever is gehouden de door de werknemers van EXIENCE gemaakte onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden voor zover deze niet in het uurtarief begrepen.

Artikel 5 - Betaling

5.1 EXIENCE zal voor de verrichte werkzaamheden facturen aan de opdrachtgever zenden waarin werkzaamheden in een periode van één week in rekening worden gebracht.
5.2 De factuur van EXIENCE zal zonder verrekening worden voldaan binnen 15 dagen na factuurdatum.
5.3 Bij overschrijding van de in artikel 5.2 genoemde termijn is de opdrachtgever automatisch een rente gelijk aan de wettelijke rente over de hoofdsom inclusief B.T.W verschuldigd.
5.4 EXIENCE heeft steeds het recht van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 6 - Geheimhouding en resultaten

6.1 EXIENCE zal steeds op eerste verzoek alle in het kader van deze overeenkomst verkregen gegevens en resultaten aan de opdrachtgever afgeven.
6.2 EXIENCE zal alle informatie, waarvan het vertrouwelijk karakter duidelijk is, vertrouwelijk behandelen.
6.3 De opdrachtgever zal bescheiden en informatie over de werknemers van EXIENCE niet zonder toestemming van de betrokkenen aan derden openbaren.

Artikel 7 - Overnemen werknemers

7.1 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van EXIENCE verboden de werknemers en ex-werknemers van EXIENCE die in het kader van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht gedurende de overeenkomst van opdracht alsmede 12 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken een en ander in de ruimste zin.
7.2 Bij overtreding van het in het vorige lid omschreven verbod is de opdrachtgever aan EXIENCE een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per overtreding en van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van EXIENCE om volledige schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtgever zal het resultaat van de door de werknemers van EXIENCE verrichte werkzaamheden tenminste wekelijks controleren.
8.2 De aansprakelijkheid van EXIENCE is beperkt tot maximaal de helft van het in het kader van de ontstane schade door de opdrachtgever betaalde honorarium als bedoeld in artikel 4; iedere verdere of andere aansprakelijkheid is uitgesloten, tenzij aansprakelijkheid van EXIENCE bestaat krachtens dwingend recht.
8.3 EXIENCE is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door aanwijzingen of informatie van de opdrachtgever.
8.4 De aansprakelijkheid van EXIENCE vervalt door verloop van twaalf maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.
8.5 De aansprakelijkheid van EXIENCE voor gevolgschade en schade van derden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De opdrachtgever zal EXIENCE terzake vrijwaren.
8.6 De opdrachtgever zal in overleg met EXIENCE zijn schade zoveel mogelijk beperken.
8.7 Daar waar hiervoor aansprakelijkheid van EXIENCE is beperkt c.q. uitgesloten geldt dat ook voor aansprakelijkheid van werknemers van EXIENCE.
8.8 EXIENCE is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar werknemers, tenzij aansprakelijkheid van EXIENCE bestaat krachtens dwingend recht.
8.9 EXIENCE heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden, waaronder opdrachtgever van EXIENCE, al dan niet tijdelijk aan werknemers van EXIENCE ter beschikking stellen, aanvaardt EXIENCE echter geen aansprakelijkheid.

Artikel 9 - Omgeving

9.1 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van EXIENCE werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom aan EXIENCE toebehoren. De opdrachtgever is tegenover werknemers van EXIENCE ex artikel 7: 658 BW aansprakelijk en zal EXIENCE in voorkomend geval terzake vrijwaren.
9.2 De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat werknemers van EXIENCE onbelemmerd de overeengekomen werkzaamheden zullen kunnen verrichten. De opdrachtgever zal voldoen aan redelijke verzoeken van werknemers van EXIENCE.
9.3 De werkzaamheden zullen worden verricht bij de opdrachtgever.
9.4 De opdrachtgever zal EXIENCE onafgebroken de overeengekomen werkzaamheden laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is (bijvoorbeeld door stillegging van het werk) heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden dus geen werkzaamheden verricht. Partijen zullen alsdan evenwel in onderling overleg trachten de schade van de opdrachtgever te beperken. 

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van EXIENCE onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door EXIENCE van het overeengekomene tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt ook verstaan het uitvallen van een werknemer van EXIENCE tengevolge van bijvoorbeeld ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d.

Artikel 11 - Urenverantwoording en klachten

11.1 De door werknemers van EXIENCE bestede tijd zal door de betreffende werknemer worden aangetekend op urendeclaratieformulieren, welke de opdrachtgever bij overlegging direct voor akkoord zal ondertekenen. De opdrachtgever ontvangt één doorslag-exemplaar van dit formulier. Bezwaren tegen de opgevoerde tijd zal de opdrachtgever schriftelijk bij overlegging op het urendeclaratieformulier aantekenen. Indien de opdrachtgever zonder schriftelijk bezwaar te maken weigert c.q. nalaat het urendeclaratieformulier binnen 5 dagen te ondertekenen geldt deze als aanvaard. Bij facturering zal worden uitgegaan van het urendeclaratieformulier.
11.2 De opdrachtgever zal binnen één werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij EXIENCE klagen over ondeugdelijk verrichte, werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van EXIENCE.
11.3 Indien een klacht over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van EXIENCE naar het oordeel van EXIENCE terecht is, zal EXIENCE een andere geschikte werknemer mogen inzetten om de werkzaamheden alsnog deugdelijk te laten verrichten.

Artikel 12 - Opschorting en ontbinding

12.1 In geval van overmacht aan de zijde van EXIENCE kan EXIENCE haar verplichtingen uit < de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
12.2 Als de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, of als de opdrachtgever niet aan een verzoek van EXIENCE om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surséance van betaling, kan EXIENCE nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van EXIENCE om schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 13 - Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

13.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door EXIENCE worden gemaakt in verband met het door de opdrachtgever niet nakomen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, komen voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat deze kosten tenminste 15% van het factuurbedrag inclusief B.T.W. bedragen. Alle kosten zullen worden berekend aan de hand van het uurtarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 14 - Geschillenregeling

14.1 Op alle overeenkomsten met EXIENCE is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit de door EXIENCE gesloten overeenkomsten, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting van andere relatief competente rechters worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Dordrecht.
14.3 Deze voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van EXIENCE van eerdere datum. Deze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht gedeponeerd.

Juli 2008